Iklan Kolom  Harga  Order
Iklan Kolom Klasika Batavia, Min.1 Kolom x 50 mmk, Maks. 1 Kolom x 150 mmk Rp. 55.500 / mmk ORDER
Iklan Kolom Klasika Nusantara Khusus Lowongan ( Karir), Min.1 Kolom x50 mmk, maks.1 Kolom x 150 mmk Rp. 71.500 / mmk ORDER
Iklan Kolom Klasika Nusantara Min.1 Kolom x 50 mmk, Maks. 1 Kolom x 150 mmk Rp. 65.000 / mmk ORDER
Iklan Display
Advertorial Halaman Klasika Batavia (BW), Min. 600 mmk Rp. 71.000 / mmk ORDER
Advertorial Halaman Klasika Batavia (FC), Min. 600 mmk Rp. 105.000 / mmk ORDER
Advertorial Halaman Klasika Nusantara (BW), Min. 600 mmk Rp. 83.000 / mmk ORDER
Advertorial Halaman Klasika Nusantara (FC), Min. 600 mmk Rp. 126.000 / mmk ORDER
Advertorial & Korporatorial Halaman Reguler (BW), Min. 810 mmk Rp. 151.000 / mmk ORDER
Advertorial & Korporatorial Halaman Reguler (FC), Min. 810 mmk Rp. 201.000 / mmk ORDER
Display Klasika Nusantara Khusus Lowongan ( FC ) min. 810 mmk Rp. 109.000 / mmk ORDER
Display Klasika Nusantara Khusus Lowongan (BW), Min. 50 mmk Rp. 71.500 / mmk ORDER
Display Klasika Batavia (BW), Min. 40 mmk Rp. 67.000 / mmk ORDER
Display Klasika Batavia (FC), Min.600 mmk Rp. 101.000 / mmk ORDER
Display Klasika Nusantara (BW), Min. 40 mmk Rp. 79.000 / mmk ORDER
Display Klasika Nusantara (FC), Min. 600 mmk Rp. 122.000 / mmk ORDER
Display Reguler (BW), Min. 40 mmk Rp. 147.000 / mmk ORDER
Display Reguler (FC) Advertorial halaman 3, Min.1890 mmk Rp. 264.000 / mmk ORDER
Display Reguler (FC) Advertorial halaman 5, Min. 1890 mmk Rp. 260.000 / mmk ORDER
Display Reguler (FC) hal 3, Min.1080 mmk Rp. 260.000 / mmk ORDER
Display Reguler (FC) hal 5, Min. 810 mmk Rp. 256.000 / mmk ORDER
Display Reguler (FC), Min. 810 mmk Rp. 197.000 / mmk ORDER
Display Reguler Akhir pekan (BW) Min 1080 mmk Rp. 146.500 / mmk ORDER
Display Reguler Akhir pekan (FC) Min. 1080 mmk Rp. 197.500 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Sabtu & Minggu (Pola Sharing di Bawah) Hal 3 (FC) Rp. 243.000 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Sabtu & Minggu (Pola Sharing di Bawah) Hal 5 (FC) Rp. 243.000 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Senin & Jumat Hal 13,16 (FC) Rp. 232.460 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Senin & Jumat Hal 2,4,8,10,12,14 (FC) Rp. 226.550 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Senin & Jumat Hal 7,9,11 (FC) Rp. 236.400 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Senin & Jumat Sesi 2 Kanan (FC) Rp. 226.550 / mmk ORDER
Display Reguler Khusus Hari Senin & Jumat Sesi 2 Kiri (FC) Rp. 216.700 / mmk ORDER
Duka Cita & Ucapan Terima Kasih Klasika Batavia (BW), < 300 mmk Rp. 47.500 / mmk ORDER
Duka Cita & Ucapan Terima Kasih Klasika Batavia (BW), > 300 mmk Rp. 56.000 / mmk ORDER
Duka Cita & Ucapan Terima Kasih Klasika Batavia (FC), Min. 300 mmk Rp. 87.000 / mmk ORDER
Duka Cita & Ucapan Terima Kasih Klasika Nusantara (BW), < 300 mmk Rp. 53.000 / mmk ORDER
Duka Cita & Ucapan Terima Kasih Klasika Nusantara (BW), > 300 mmk Rp. 63.000 / mmk ORDER
Duka Cita & Ucapan Terima Kasih Klasika Nusantara (FC), Min. 300 mmk Rp. 100.000 / mmk ORDER
Iklan Center Spread Reguler (FC) Min 1680mmk, Maks 7560 mmk Rp. 236.400 / mmk ORDER
Island Ad Klasika Batavia (BW), Min 450mmk, Max 2430 mmk Rp. 95.000 / mmk ORDER
Island Ad Klasika Batavia (FC), Min 450mmk, Max 2430 mmk Rp. 106.000 / mmk ORDER
Island Ad Klasika Nusantara (BW), Min 450mmk, Max 2430 mmk Rp. 108.000 / mmk ORDER
Island Ad Klasika Nusantara (FC), Min 450mmk, Max 2430 mmk Rp. 128.000 / mmk ORDER
Liputan Khusus / Inspiratorial (BW) Ukuran 7x150mmk mmk Halaman Reguler Rp. 129.000 / mmk ORDER
Liputan Khusus / Inspiratorial (FC) Min. 810mmk, Halaman Reguler Rp. 178.000 / mmk ORDER
Liputan Khusus / Inspiratorial (FC) Ukuran 7x150mmk Halaman Reguler Rp. 195.000 / mmk ORDER
Liputan Khusus / Inspiratorial Advertorial Hal Reguler, Display (BW) min. 810 mmk Rp. 133.000 / mmk ORDER
Liputan Khusus / Inspiratorial Advertorial Hal Reguler, Display (FC) min. 810 mmk Rp. 182.000 / mmk ORDER
Prospektus / RUPS / Keuangan / IPO / Tender Halaman Reguler (BW), Min. 40 mmk Rp. 68.000 / mmk ORDER
Prospektus / RUPS / Keuangan / IPO / Tender Halaman Reguler (FC), Min. 810 mmk Rp. 99.000 / mmk ORDER